top of page

Všeobecné obchodní podmínky grafického studia Kuklik Design

 

  • Grafické studio Kuklik Design je obchodní značkou a nedílnou součástí společnosti KUKLIK.CZ, s. r. o., se sídlem na adrese Sokolská 1804/28, 120 00 Praha 2 a provozovnou na adrese Charkovská 24, 101 00 Praha 10. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 164685, IČ: 24667625, DIČ: CZ24667625. Bankovní spojení: 524 777 8001/5500 (dále jen KUKLIK.CZ).

  • Grafické studio Kuklik Design komunikuje a obchoduje jménem KUKLIK.CZ. Veškerá obchodní korespondence (objednávky, faktury atp.) proto musí být adresována KUKLIK.CZ.

  • Pracovníci KUKLIK.CZ se při tvorbě grafických děl plně řídí zadáním a případnými připomínkami klienta. KUKLIK.CZ proto nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé špatným zadáním nebo nevhodným použitím grafických děl, která vytvořila a jež klient akceptoval a převzal.  

  • Akceptací a převzetím konečné podoby grafického díla klient potvrzuje, že s jeho podobou plně souhlasí a nebude vůči KUKLIK.CZ vznášet žádné budoucí reklamace nebo požadavky na jeho bezplatnou úpravu. Na případné reklamace jiného zboží nebo služeb dodaných KUKLIK.CZ se vztahují ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

  • Není-li na faktuře výslovně uvedeno jinak, činí doba splatnosti 14 dnů od vystavení faktury. KUKLIK.CZ si vyhrazuje právo žádat po klientech zálohové platby až do výše 100 % hodnoty zakázky.

  • Klient není oprávněn používat grafická díla ani jiné služby nebo zboží dodané společností KUKLIK.CZ, které jí řádně neuhradil. V případě porušení tohoto ustanovení obchodních podmínek po něm může společnost KUKLIK.CZ požadovat náhradu škody dle platných právních předpisů.

  • Není-li v písemné smlouvě o dílo nebo na faktuře výslovně uvedeno jinak, je klientovi poskytována nevýhradní licence k dílu, přičemž klient je povinen dílo užívat pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy se společností KUKLIK.CZ. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti KUKLIK.CZ dílo nebo jeho část jakýmkoli způsobem modifikovat, ani postoupit udělenou licenci k dílu nebo jeho části, poskytnout podlicenci k dílu či jeho části či jinak dočasně či trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám.

  • Vystavením závazné objednávky na dodání služeb nebo zboží společností KUKLIK.CZ vyjadřuje klient souhlas s těmito obchodními podmínkami.

bottom of page